KOp.2023-042

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om de belangen van personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. Deze raad bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.

De MR overlegt met de directeur over onderwerpen als de huisvesting, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het vakantierooster en de algemene gang van zaken in en om de school. De vergaderingen mag je bijwonen en je kunt agendapunten doorgeven aan de secretaris, via mr.klimop@stichting-logos.nl. Meer info over de (G)MR staat in de schoolgids.

De begroting en kascontrole van het ouderfonds van het vorige schooljaar liggen op school ter inzage. Wilt u de documenten inzien, kunt u contact opnemen om een afspraak te maken.

Maak kennis