KOp.2023-002

Een veilige omgeving

Kanjertraining - antipestprogramma

We werken al een aantal jaar met de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Alle medewerkers van CBS Klim Op hebben deze training gevolgd. De Kanjertraining draagt bij aan een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen leren diverse omgangsvormen en leren tevens om te gaan met de onderlinge verschillen.

De Kanjerco├Ârdinator bewaakt schoolbreed het hele proces. Wanneer er ondanks de Kanjertraining toch sprake is van pestgedrag gaat ons vastgestelde Sociale veiligheidsplan van kracht. We hanteren de procedure die in ons plan beschreven staat, ouders worden hier ook van op de hoogte gebracht.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Door middel van KanVas, het volgsysteem dat aansluit bij de Kanjertraining, monitoren wij het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op school. De leerlingen vullen vanaf groep 5 een leerlingvragenlijst in. Voor de onderbouwgroepen vullen de leerkrachten een vragenlijst in waar zij hun observaties noteren.

Anti-pestco├Ârdinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestco├Ârdinatoren zijn op onze school zijn: juf Corinne en juf Mariska Mathilde. De vertrouwenspersoon op onze school is juf Corinne.

Sociaal veiligheidsplan

Hieronder kunt u het sociaal veiligheidsplan van onze school en de informatiefolder van de Kanjertraining downloaden.

Maak kennis